Communicatie

Voor leerlingen is het van groot belang dat het contact tussen school en ouders goed verloopt. Met enige regelmaat zal de vakdocent, mentor, decaan of teamleider ouders informeren over de ontwikkeling van hun zoon of dochter, zoals de leerprestaties.

De berichtgeving verloopt hoofdzakelijk via ons ouderportaal, waarvoor alle ouders inloggegevens kunnen ontvangen, maar kan ook per mail of telefonisch. Daarnaast zijn er regelmatig ouder- en informatieavonden (zie daarvoor de agenda) en kunnen ouders te allen tijde contact  opnemen met de school als zij vragen hebben over de studieresultaten, de begeleiding of bij klachten. Andersom verwachten we van ouders ook dat zij de school op de hoogte stellen van belangrijke informatie over hun kind. Voor schoolinhoudelijke zaken verwijzen wij leerlingen en ouders graag door naar de afdelingsgidsen .

Gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden zijn, hebben zij allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarig kind (tenzij anders is bepaald). Meer informatie daarover is hier te vinden.

Meerderjarige leerling

Als een leerling 18 jaar of ouder is, zal de school alle informatie omtrent voortgang, uitnodigingen en rapportages naar de leerling sturen. Ook moet de leerling zelf de school informeren bij ziekte of verzuim. Daarvoor is het onderstaande opgesteld.

Formulieren
Onderwijscontract 18 Jarigen

Website

Actuele ontwikkelingen en achtergrondinformatie kunnen ouders en leerlingen vinden op de
website van de school.
Document Inspraakorganen

Inspraakorganen

Het Carmelcollege Emmen kent een medezeggenschapsraad (MR) met vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en medewerkers. De MR heeft invloed op het schoolbeleid en overlegt regelmatig met de schoolleiding.

Daarnaast heeft onze school een ouderraad, leerlingenraad en diverse klankbordgroepen. Meer informatie over de inspraakorganen is hier te vinden.

Document Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

Alle rechten en plichten van leerlingen en docenten staan vermeld in het leerlingenstatuut