Leerlingbegeleiding

Het Carmelcollege Emmen hecht grote waarde aan de begeleiding van leerlingen bij hun algemene ontwikkeling en bij het studie- en keuzeproces. We hebben vakdocenten, mentoren en een decaan die hen daar zo goed mogelijk in proberen te begeleiden. Ook heeft de school de beschikking over een geregistreerd psycholoog en orthopedagoog. Daarnaast bieden we ook verschillende vormen van begeleiding aan, bijvoorbeeld remedial teaching (RT), dyslexiebegeleiding of trainingen voor leerlingen met faalangst.

Vakdocenten

Leerlingen gaan naar school om kennis en vaardigheden te verwerven en daarvoor kunnen zij in eerste instantie een beroep doen op de experts, onze vakdocenten. Zij bepalen op grond van hun opleiding en ervaring de leerstof en ze doen hun uiterste best om dat over te brengen op de leerlingen.

Mentor

Iedere leerling heeft een mentor. Voor leerlingen, ouders en docenten is dat het eerste aanspreekpunt. De mentor is op de hoogte van de prestaties en werkhouding van de leerling, maar ook van de thuissituatie en probeert de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Er worden driehoeksgesprekken met de mentor, ouder en leerling gepland om de voortgang te monitoren en doelen te bepalen.

Decaan

Het Carmelcollege Emmen heeft een decaan die de leerlingen begeleidt bij het maken van een keuze m.b.t. de leerroutes binnen de school en naar het vervolgonderwijs. Zo is er vroeg in de schoolcarrière van de leerling aandacht voor loopbaanoriëntatie door voorlichtingen, stages en bezoeken aan opleidingen.

Individuele hulp

Sommige leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning die niet altijd direct van onderwijs-kundige aard hoeft zijn. Dit kan worden aangegeven bij de mentor, die vervolgens eventueel de leerlingcoördinator, teamleider en/of zorgcoördinator in kan schakelen. Er wordt dan bekeken welke vorm van begeleiding de school kan bieden. In sommige gevallen kan dat betekenen dat de school ondersteuning inschakelt van de psycholoog, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker of schoolarts. Ook komt het voor dat de school het advies geeft om contact op te nemen met bijvoorbeeld de huisarts. Meer informatie over leerlingbegeleiding is te vinden in de bijlage hieronder.

Informatie
Individuele Hulp Leerlingbegeleiding
Document Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Extra ondersteuning

Voor leerlingen die zonder extra zorg en aandacht niet in staat zijn om een schoolloopbaan met succes te voltooien, bieden wij extra ondersteuning. Het Carmelcollege Emmen heeft een ondersteuningsteam dat persoonlijke begeleiding biedt aan leerlingen met een onderwijszorgbehoefte. Voor deze groep leerlingen is een aparte ruimte ingericht, het Pluspunt. Van deze begeleiding kan gebruikt worden gemaakt indien er door de school een interne beschikking is afgegeven. Meer informatie over extra ondersteuning is te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

lASSo

Onze school heeft speciale klassen voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en/of angstproblematiek. Deze klassen heten ‘lASSo’, wat staat voor ‘leerlingen met ASS in het onderwijs’. Een leerling kan in deze groep geplaatst worden als er sprake is van gediagnosticeerde ASS- en/of angstproblematiek en er daarnaast door het Samenwerkingsverband Sterk VO Zuidoost-Drenthe een arrangement ‘LASSO’ is afgegeven. 

In enkele gevallen kan de school de voor de leerling benodigde ondersteuning niet bieden. Er wordt dan in overleg met het Samenwerkingsverband ZuidoostDrenthe (SWV) gezocht naar een passende onderwijsplek. Voor meer informatie over het SWV verwijzen wij u naar www.sterkvo-zodrenthe.nl.