Dagelijkse praktijk

Het Carmelcollege Emmen heeft een hoofdlocatie aan de Wendeling. Dit gebouw is verdeeld in de A-vleugel (havo/atheneum), B-vleugel (mavo) en C-vleugel (vmbo bg). Daarnaast kunnen mavo-, havo- en atheneumleerlingen (onderbouw) enkele dagen in de week les krijgen op onze locatie Meerdijk. In de school zijn eigentijdse projectruimtes ingericht en zelfstudieplekken voor de leerlingen.

Flexrooster

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 werken we op school met een flexrooster. Het is een onderwijsconcept waarin er wordt gewerkt met flexibele lesroosters gecombineerd met projecten. Daardoor hebben leerlingen meer ruimte om keuzes te maken en kan de school meer maatwerk bieden.

We hebben vaste lestijden. Deze zijn hier te vinden. Het rooster bestaat uit gewone lessen, FLEX-lessen en projecten. Sommige vakken en projecten zijn verplicht om op die manier de kerndoelen te halen, andere zijn facultatief. Onze school heeft lessen van 40 en van 80 minuten.

In de lessentabellen in de diverse afdelingsgidsen staat precies aangegeven hoeveel lessen een leerling per vak volgt. De school gaat ervan uit dat een leerling zoveel mogelijk deelneemt aan het onderwijs. Dat maakt immers de kans op slagen groter. Lesuitval wordt tot een minimum beperkt.

Document Schoolregels

Regels en afspraken

Op school gelden een aantal regels waar iedere leerling zich aan dient te houden. Zo is het bijvoorbeeld voor leerlingen niet toegestaan om zich tijdens de lessen in de gangen of fietsenstalling te bevinden, maar er zijn ook duidelijke afspraken omtrent lesverzuim, klachten, schorsing en privacy. Een aantal afspraken hebben we nadrukkelijk in deze gids vermeld. Klik hier voor een overzicht van alle regels en afspraken die gelden op het Carmelcollege Emmen. Door de inschrijving van de leerling verklaren ouders zich akkoord met de regels en afspraken die gelden gedurende het verblijf op onze school.

Pitstop

Is een leerling een keer ziek of uit de les gestuurd, dan dient hij/zij zich te melden bij Pitstop. Dat is een centrale plek binnen de school waar medewerkers aanwezig zijn die een vinger aan de pols houden als het gaat om aanwezigheid/afwezigheid van leerlingen. We hanteren het verzuimprotocol  vanuit de Leerplichtwet. Dit kan betekenen dat een leerling en zijn/haar ouders worden uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. het verzuim. 

Bij herhaaldelijk wangedrag kan een leerling worden geschorst. Meer informatie daarover is hier  te vinden.

Beleid
Verzuimbeleid
Statuten en regels
Schorsing En Verwijdering

Burgerschapsvorming en activiteiten

Vanuit de Wet voortgezet onderwijs heeft de school als opdracht om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. In dat kader hebben we goed functionerende inspraakorganen zoals klankbordgroepen en een leerlingen- en ouderraad. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de burgerschapsvorming van onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan debatten, (culturele) excursies en (internationale) uitwisselingen. Uiteraard doen we ons best om daarbij het kostenaspect beheersbaar te houden. Ook werken we samen met de gemeente Emmen (wethouders, politie, sociaal domein, GGD). De VO-scholen en deze partners komen een aantal keren per jaar bij elkaar om te bespreken wat opvallende signalen zijn in de regio.  Ook is er overleg over sociaal-emotionele problematiek onder jongeren, ontwikkeling en uitvoering van taalbeleid en opvang van allochtone leerlingen.

Schoolvakanties

De school heeft jaarlijks de beschikking over 60 vakantiedagen die, naast de in de CAO genoemde officieel erkende feestdagen, kunnen worden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de keuzes die andere scholen in de regio Emmen hebben gemaakt. Klik hier voor de vakantieregeling en vrije dagen voor het schooljaar 2023-2024. Ouders zijn verplicht zich hieraan te houden.

Klachten

Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. Als ouders vinden dat de school iets heeft verzuimd of verkeerd heeft gehandeld, dan kunnen zij contact opnemen met de desbetreffende medewerker. Levert dat geen bevredigende oplossing op, dan kunnen zij contact opnemen met de schoolleiding. Klik hieronder voor de klachtenregeling.

Statuten en regels
Klachtenregeling

Privacy

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt onder andere de verwerking van persoonsgegevens. Uiteraard is dat ook bij ons op school van toepassing, bijvoorbeeld op de gegevens die wij opnemen in onze leerlingen-administratie en de video-opnamen die in het schoolgebouw gemaakt worden door ons gesloten cameranetwerk. 

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Daarnaast wordt er gedurende de schoolperiode van een leerling regelmatig in en rond de school beeldmateriaal gemaakt dat gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden. Bij aanmelding vragen we ouders (via het ouderportaal) nadrukkelijk om toestemming hiervoor. Ook leerlingen dienen zich aan regels te houden omtrent privacy. Zo is het niet toegestaan om zonder (schriftelijke) toestemming audiovisuele opnamen te maken van de school, activiteiten, medewerkers en/of (mede)leerlingen. Kijk hieronder voor het privacyreglement van de school. Voor vragen kunt u terecht bij onze privacyco√∂rdinator.

Statuten en regels
Privacyreglement Stichting Carmelcollege
Document Antipestbeleid Carmelcollege Emmen

Pesten/ongewenst gedrag

Bij vragen en/of klachten over ongewenst gedrag van medewerkers en/of medeleerlingen kan een leerling zich wenden tot de schoolleiding, de (externe) vertrouwenspersonen van de school of de vertrouwensinspecteur. De school heeft een antipestbeleid opgesteld. We vinden het belangrijk om preventief te handelen. Hier is meer informatie te vinden over hoe we omgaan met pesten en ongewenst gedrag. 

Klokkenluidersregeling

Indien ouders, leerlingen of medewerkers ernstige misstanden willen melden m.b.t. de school of de Stichting Carmelcollege waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, dan geldt de klokkenluiders-regeling. Deze is op te vragen bij de schoolleiding van het Carmelcollege Emmen.