Toetsing

Regelmatig worden leerlingen getoetst. Er zijn twee soorten toetsen: formatief en summatief. Formatieve toetsen brengen de voortgang van de leerling in kaart, summatieve toetsen zijn kennis- en vaardigheidstoetsen. Dat kan een proefwerk zijn dat een week van tevoren is opgegeven, maar ook een niet van tevoren aangekondigde overhoring. 

Leerlingen krijgen 6 tot 8 summatieve toetsen per jaar en maximaal 4 formatieve. Voor leerlingen in klassen 1 t/m 3 geldt dat zij niet meer dan één proefwerk per dag krijgen, drie in één week, m.u.v. een proefwerkweek en inhaalproefwerken. Het aantal overhoringen (so’s) per dag is niet beperkt. Schoolbreed geldt dat voor de eerste twee schooldagen na een schoolvakantie geen toetsmomenten die voorbereiding van leerlingen vragen worden opgegeven. In de bovenbouw van mavo, havo en atheneum worden dergelijke toetsmomenten daarnaast ook niet ingepland in de week voorafgaand aan een SE-week en op de eerste twee schooldagen na een SE-week.

Kan een leerling een keer niet deelnemen aan een toets, dan dienen ouders dit schriftelijk aan te geven bij de docent. Hij/zij zal dan een afspraak met de leerling maken om de toets in te halen. 

Gedurende het schooljaar zijn er inhaalmomenten voor leerlingen met (toets)achterstanden. Deze inhaalmiddagen zijn tijdens studiemiddagen voor personeel,  waarop leerlingen die geen achterstanden hebben lesvrij zijn.

Cijfers

De cijfers worden door de docent altijd binnen twee weken op SOMtoday geplaatst met vermelding van het gewicht dat het cijfer heeft voor de berekening van het rapportcijfer. Twee keer per jaar wordt er een rapport aan leerlingen meegegeven. De cijfers die daarop staan worden berekend op basis van het voortschrijdend gemiddelde. Meer informatie over cijfergeving is terug te vinden in de diverse afdelingsgidsen. Meer weten over toetsing en rapporten, kijk dan hieronder.

Informatie
Toetsing

Revisie

Leerlingen en ouders hebben de mogelijkheid om binnen 24 uur na de uitkomsten van de rapportvergadering schriftelijk revisie aan te vragen. Dat kan alleen als er sprake is van factoren die van tevoren niet bij de schoolleiding bekend waren. Kijk hieronder voor het revisiebeleid.

Beleid
Revisiebeleid

Bevorderen of zittenblijven

Voor alle opleidingen, voor alle leerjaren, bestaan er duidelijke bevorderingsnormen. Deze zijn terug te vinden in de afdelingsgids  van de betreffende opleiding. 

Examen

De belangrijkste toetsen en regelingen die betrekking hebben op het examen, staan vermeld in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). De PTA’s te zijn hier te vinden en op het leerling-/ouderportaal. Tevens kunnen leerlingen/ouders daar het examenreglement vinden. Als een leerling bezwaar wil aantekenen aangaande het examen(cijfer), dan kan hij/zij zich wenden tot de examencommissie. Kijk hieronder voor meer informatie daarover.

Statuten en regels
Werkwijze Examencommissie Bij Bezwaren