Organisatie

Het Carmelcollege Emmen is een school voor het voortgezet onderwijs en telt ruim 1300 leerlingen. De school maakt deel uit van de Stichting Carmelcollege, gevestigd in Hengelo.

Missie/visie

We begeleiden leerlingen bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame jongvolwassenen. Onze school heeft een uniek onderwijsaanbod en we vinden respect voor elkaar en de wereld om ons heen erg belangrijk. We zijn ook een gezonde school  wat inhoudt dat we een actieve leefstijl onder leerlingen stimuleren. Daarnaast proberen we het onderwijs dat we bieden zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele leerling. Lees hier de volledige missie/visie van de school.

Doelen

Het Carmelcollege Emmen heeft als doel leerlingen inzicht te geven in hun unieke talenten en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst en het vervolgonderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de sfeer op school prettig en gemoedelijk is en dat de onderwijsresultaten op orde zijn.

Onderwijsaanbod

Op het Carmelcollege Emmen kunnen leerlingen terecht voor vmbo, mavo, havo en atheneum. Daarnaast hebben we een aantal bijzondere programma’s, te weten: tweetalig onderwijs (voor mavo, havo en atheneum), research & design (voor onderbouw havo en atheneum), sport & lifestyle (voor alle afdelingen) en dienstverlening & producten (voor vmbo). Ook zijn we een topsport talentschool en hebben we diverse talentencentra. 

Voor anderstalige leerlingen (12 t/m 17 jaar) zijn er taalklassen, welke deel uitmaken van de internationale taalgroep Emmen. Tevens biedt de school onderwijs voor leerlingen met ASS- en/of angstproblematiek, op havo- en atheneumniveau.

Op carmelemmen.nl/opleidingen staat ons onderwijsaanbod nader beschreven. Afdelingsspecifieke zaken zijn terug te vinden in de afdelingsgidsen  op het ouderportaal. 

Brugklas

Op Carmelcollege Emmen werken we in de brugklas met combinatieklassen. Binnen vmbo basis en kader en atheneum duurt de brugklasperiode twee schooljaren. Met ingang van schooljaar 2023/2024 is de brugklasperiode in mavo en havo verlengd naar tweeënhalf jaar. Halverwege het derde leerjaar wordt nogmaals bekeken of een leerling op de juiste plek zit en kan de leerling eventueel nog opstromen.

Medewerkers

Op onze school hebben we onderwijsondersteunend- en onderwijzend personeel. De dagelijkse leiding is in handen van de rector en een aantal teamleiders. Het organogram is hieronder te vinden.

Informatie
Organogram Carmelcollege Emmen

Kwaliteit

De school doet zijn uiterste best om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. We hebben structurele kwaliteitsbewaking. Er is een kwaliteitsbeleidsplan opgesteld waarin doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd. Leerlingen en ouders worden regelmatig bevraagd over de kwaliteit van de lessen en activiteiten. We hebben interne opleiders die ervoor zorgen dat nieuwe docenten op school goed worden begeleid en opgeleid. Onze onderwijsresultaten (slaagpercentages bijvoorbeeld) en cijfers uit tevredenheidsonderzoeken e.d. zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl